Эрүүгийн хуульч — Ooreka

Хуульч эрүүгийн нь хууль, эрх зүйн мэргэжлийн дэмб — ын төгсгөлд сургалтын хуульч — мэргэжилтэн нэг жил асуудлаар эрүүгийн хууль. Мэдэх нь сайн: дараа хэд хэдэн саатал, орон нутгийн шүүх ямар ч урт нь 1-ээс долдугаар сарын 2017. Энэ устгах нь үр нөлөөтэй органик хууль n° 2016-1090 найман наймдугаар 2016 холбоотой баталгаа, хуулийн болон ес зүйн үүрэг-д ажилд шүүгчдэд болон дээд Зөвлөл шүүх. Анхан шатны шүүх байгаа эрх бүхий бүх маргааныг оролцсон сум-аас доош арван 000, цагдаа шүүх зөрчлийн таван ангилал. Үед шүүхийн мөрдөн байцаах нээсэн байна — хүрээнд эрүүгийн шүүхийн цогцолбор — хуульч-эрүүгийн байна төлөөлөгч талуудын өмнө шүүгч заавар: