Татварын Татварын орлогын бие хүн — ЭЗХАХБ-ын Мэдээлэл

Татварын орлогын хувь хүмүүс хэлнэ татвар ногдуулсан дээр цэвэр орлого (нийт орлогын бага татварын хасалт зөвшөөрөгдсөн), хғрғнгийн бодит хүн