Дуусгавар ашиг, хууль эрх зүйн болон ердийн Тооцоо, загварчлал 0000

Ажлаас: Avenant n° хорин нэг хорин гурван сарын 2017 өргөтгөсөн тогтоолоор хорин найман сар 2018, АЛБАН есны сэтгүүл гучин арванхоердугаар сар 2018 он. Сэтгэгдэл хувьд үйл явдал, хувийн ажлаас төлөх: Гэрээг арван зургаан оны нэгдүгээр сарын 2018, өргөтгөсөн тогтоолоор хорин найман сар 2018, АЛБАН есны сэтгүүл хорин есөн сар 2018 он. JORF n°0302 гучин арванхоердугаар сар 2018 он): Захиалга хорин найман сар 2018 дээр өргөтгөл нэмэлт өөрчлөлтийг конвенцийн хамтын nationale ду боловсон хүчний удирдлага, хууль есны төлөөлөгч (ямар ч. 2706): JORF n°0301 хорин есөн сар 2018 он): Захиалга хорин найман сар 2018 дээр өргөтгөл нэмэлт өөрчлөлтийг улсын хамтын гэрээг компаниуд