Хүн болон аж ахуйн нэгж хууль Сургалт

үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрээ

Корпорациуд байгаа бүлэг хүмүүсийн эзлэх хувь нь нийтлэг ашиг сонирхолбайгаа эрх зүйн зан Энэ нь мэдээж Танилцуулга хууль эрх зүйн шинжлэх ухаан нь хувааж хэд хэдэн хуудас (үзэл баримтлал.

үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрээ

францын шүүхийн систем Энэ нь мэдээж Танилцуулга хууль эрх зүйн шинжлэх ухаан нь хувааж хэд хэдэн хуудас (үзэл баримтлал. францын шүүхийн.