Хуульчид Франц онлайн!


Удирдах захиргааны Хэргийн - Исламын Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соел - ISESCO


хариуцлагатай байдлыг хангах

Тус Удирдах захиргааны Хэргийн төхөөрөмж юм

захиргааны түвшинд

зохистой үйл ажиллагааг дотор ерөнхий Удирдах ISESCO. mobilising бүх нөөц үүнийг хийх шаардлагатай.