Татан буулгах гэрлэлт - Ooreka

Гэр бүл болох дуусгавар янз бүрийн шалтгаанаар Гэрлэлт нь ууссан үеэр хүргэх шүүлтийн гэр бүл салалт Тиймийн тултатан буулгах гэрлэлт дагуулдаг чухал үр дагавартай.