Ойлгож, ес суртахууны гэмтэл ослын дараа, түүний тооцоо, DFP, зовлонг тэвчиж, тэдний нөхөн олговор