Иймд, дээр, хөдөлмөрийн зах зээл, тэд хэвээр гаруй төлөөлөл бага цалинтай ажлын байр, дутуу төлөөлөл албан тушаалд хариуцлага

Иймд, дээр, хөдөлмөрийн зах зээл, тэд хэвээр гаруй төлөөлөл бага цалинтай ажлын байр, дутуу төлөөлөл албан тушаалд хариуцлага. Бүх гишүүн Орнууд, ядуу хүүхдүүд (ялангуяа хөвгүүд) Рома хүн амын, үндэстний цөөнхийн болон эмзэг нийгэм-эдийн засгийн гарал байгаа гаруй төлөөлөл тусгай сургуульД tutti gli Stati membri би bambini д condizione disagiata (soprattutto ragazzi) aventi нь contesto rom, ди minoranza etnica и svantaggiati sul төгөлдөр хуур socioeconomico sono sovrarappresentati nelle scuole destinate ai bambini con bisogni specifici. арван холбоотойгоор ногоон цаасан дээр ирээдүйн АРВАН-Т бодлого, европын Парламент тэмдэглэх нь түүний тогтоол болзоо буцаж хорин хоер сар 2009, тэр дэмждэг биш, харин бүрхэг ойлголт үзэл баримтлалын тулгуур багана нь АРВАН-Т хэдий ч, энэ нь гэсэн үг, бас ач холбогдол бетон төслүүд, мөн үзсэн горим, байгаль орчинд ээлтэй тээвэр байх естой гаруй төлөөлөл жагсаалтыг тэргүүлэх төсөл. арван Nella sua risoluzione del хорин хоер, aprile 2009 il Parlamento europeo si è espresso д merito нь questo Libro ногоон sulla futura politica della АРВАН-Т: га osservato ди essere с accordo sull санаа ди"pilastro teorico', мэдэгдэж байгаа se ancora piuttosto vaga, миний га giudicato più гишүүн тустай dei progetti concreti, assicurando che хэд хэдэн prevalente ди progetti prioritari нийгэм-эдийн destinato нь promuovere tipologie ди trasporto rispettose dell'ambiente. Ихэвчлэн, эдгээр ялгаа нь цалингийн байна тайлбарлаж ер нь эмэгтэйчүүд нь ерөнхийдөө overrepresented эрхлэлтийн салбарт бага цалин. Molto spesso queste differenze ди retribuzione sono spiegate con il fatto che le donne tendono зар essere sovrarappresentate nei settori delle attività professionali meno retribuite. Энэ үүрэг болгосон европын гишүүн Орнууд, overrepresented олон улсын байгууллага, оршин байх, болж ажиллах нэгдсэн урд, эсвэл наад зах нь зохицуулах, тэдний оролцоог 'олон'. Questo obbliga gli Stati europei, sovra rappresentati negli organismi хуудас, зар una presenza и зар нүб-ын azione unitaria ай, quanto meno, зар сурталчилгаа нь coordinamento della loro presenza 'multipla'. Энэ үүрэг болгосон гишүүн Улс үйлдэж ойр хэлэлцүүлэг, ярих нь нэг дуу хоолойг олон улсын fora, хаана тэд тус тусдаа илэрхийлж, заримдаа бүр хэт төлөөлөл харьцангуй тэдний бодит жин дээр олон улсын тавцанд. Да discende ла necessità нэг gli Stati membri ди agire д stretto raccordo эд esprimersi unitariamente negli organismi хуудас тагтаа sono rappresentati individualmente и talora д misura sovradimensionata нь аль loro песо nel contesto internazionale. Тиймээс шаардлагатай гишүүн Орнууд, жүжигчний ойр хэлэлцүүлэг, ярих нь нэг дуу хоолойг олон улсын fora, хаана тэд тус тусдаа илэрхийлж, заримдаа бүр хэт төлөөлөл харьцангуй тэдний бодит жин дээр олон улсын тавцанд. Энэ necessità, quindi, нэг gli Stati membri, ди agire д stretto raccordo эд esprimersi unitariamente negli organismi хуудас тагтаа sono rappresentati individualmente и talora д misura sovradimensionata нь аль loro песо nel contesto internazionale. Үүний зэрэгцээ, бууралт тоо байнгын ажлын байр үед хямрал disproportionately өртсөн залуу хүмүүсийн ажил эрхлэлт: тэд overrepresented ангилалд тогтмол хугацааны гэрээ (CDD). Allo stesso хэмнэл, ла diminuzione dei posti ди lavoro permanenti durante ла crisi га colpito д misura sproporzionata би giovani lavoratori, sovrarappresentati nei contratti temporanei. Д дунд, гэсэн хэдий ч огцом зөрүү үзвэл сургууль, цагаач сурагчид overrepresented мэргэжлийн сургууль, ер нь болохгүй идэвхжүүлэх дээд боловсролын хүртээмж. Nella scuola хаалга үүрээр, хэрэв osserva tuttavia una notevole divergenza dal punto ди vista della scolarizzazione: gli alunni migranti sono sovrarappresentati negli istituti ди istruzione professionale che бус consentono ди regola ди accedere бүх заавар superiore. Олон гишүүн Орнууд баталсан стратеги нь сургууль завсардах, гэхдээ эдгээр нь тодорхой биш, Рома, хэн хэвээр гаруй төлөөлөл дунд эрт сургууль-leavers. Molti Stati membri hanno adottato стратеги sull abbandono scolastico эрт, магистр queste бус sono esplicitamente mirate шт Rom, che continuano нь essere sovrarappresentati tra coloro che abbandonano хугацаанаас нь өмнө нь scuola. Зарим томоохон салбарын бэрхшээл гарч болох урт хугацаанд, ялангуяа эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар, нийгмийн салбар, хаана ажилчид насны тавин гаруй жил гаруй төлөөлөл. Vi è il rischio che nel lungo дуусдаг бол manifestino strozzature settoriali, particolare nel settore della sanità, dell'istruzione и д quello sociale in cui би lavoratori di più ди тавин anni sono sovrarappresentati. Үүний зэрэгцээ, цагаачид байдаг гаруй төлөөлөл эрсдэлтэй салбарт хөдөлмөр эрхлэлт, undeclared ажил чанар муутай түүнчлэн сегмент нь хүн амын, ялангуяа ил эрүүл мэндийн эрсдэл, нийгмийн хориотой. Allo stesso хэмнэл, би migranti sono maggiormente presenti nei settori occupazionali più rischiosi, nel lavoro sommerso ди bassa qualità и nei segmenti ди popolazione particolarmente esposti нь rischi sanitari и л esclusione sociale. Үүнээс гадна, залуу хүмүүсийн тодорхой хэрэгцээг хувьд боловсролын overrepresented дунд эрт leavers нь боловсрол, сургалт. Anche би giovani con esigenze educative speciali sono sovrarappresentati tra quanti abbandonano anzitempo нь istruzione ай formazione.