Захиргааны цагдан хорихТа хуваалцаж болно таны мэдлэг сайжруулах замаар энэ дагуу зөвлөмж холбогдох төсөл

Хуульд заасны дагуу хангасан байна захиргааны дэг

Захиргааны цагдан хорих боломжийг хадгалахын тулд хаалттай газар, харь байгаа сэдэв нь хасах шийдвэр, хүлээгдэж түүний хүчээр зайлуулах