Дэмжлэг үзүүлэх: хэмжээ, хуваарь тооцооХэрхэн тооцох хүүхдийн дэмжлэг хэмжээг ашиглан цар хүрээ, сүлжээ нь хууль Зүйн яам