Ажил Эрхлэлт Хуульч - Cameroun

төсөл боловсруулах

Даалгавар: alert компанийн тухай эрсдлийг тэр ажилладаг судлах янз бүрийн бүртгэл байгуулах гэрээний асуудал дээр дүгнэлт хууль эрх зүйн асуудал хамгаалах компани тохиолдолд шүүх дэмжлэгтэйгээр гадна хууль сайн мэдлэг хуулийн OHADA хүчтэй удирдлагын ур чадвар хүчтэй боломжит маркетингхүний нөөцийн менежмент сайн хяналтыг шүүхийн сургагч багш нар сургалтын дахь хувийн эрх. ялангуяа хууль. Ажилтнууд удирдлага. боловсруулах програмууд. ажлын сахилга бат. сэтгэгдэл.

менежментийн гэрээ

absences хөдөлмөрийн тухай Хууль. Ohada хууль. хуулийн төсөл боловсруулах. хэлэлцээ хийх.